website accessibility espa

Μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι και η κατασκευή ιστοσελίδας, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 για ΑΜΕΑ, με 100% επιχορήγηση μέχρι τα 2000 ευρώ. Έτσι, οι περισσότερες εταιρείες έχουν ανάγκη από μια ιστοσελίδα που να καλύπτει τους όρους του, ώστε να μπορεί να ενταχθεί και να εγκριθεί από το ΕΣΠΑ.

Ως γενική γραμμή το ΕΣΠΑ θέλει οι σελίδες να είναι εύκολα προσβάσιμες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), ορίζει τις παραμέτρους, ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Μια WCAG 2.0 compliant ιστοσελίδα λοιπόν, διευκολύνει την πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν να πλοηγηθούν και να διαβάσουν τις σελίδες σας εύκολα. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της εταιρείας σας.

Οι ιστοσελίδες τέτοιου τύπου παρουσιάζουν μειωμένη αισθητική, λόγω της απλότητας που πρέπει να έχουν και γι’ αυτό εγκαθιστούμε ειδικό μηχανισμό, που προσφέρει την εναλλακτική εμφάνιση μόνο στα άτομα που την έχουν ανάγκη.

Για να εγκριθεί η επιδότηση από το ΕΣΠΑ, αυτά που θα πρέπει να παραδώσει ο κάτοχος της ιστοσελίδας είναι τα εξής:

  1. Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας (εκτυπωμένες όλες οι σελίδες του website).
  2. Βεβαίωση του προμηθευτή, ότι πρόκειται για κατασκευή ιστοσελίδας πρώτη φορά.
  3. Βεβαιώσεις για τα λογισμικά, ότι έχουν προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.
  4. Εκτυπώσεις (αναφορές) με θετικά αποτελέσματα περί τήρησης προδιαγραφών ΑΜΕΑ από τα εργαλεία ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται από τον οργανισμό W3C, τα οποία αφορούν ελέγχους σχετικά με HTML & WCAG 2.0 AA.

Αν όλα αυτά σας φαίνονται βουνό, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εξειδικευμένη ομάδα της Trabica, για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα γίνει η ιστοσελίδα σας κατάλληλη για επιδότηση και να λάβετε την προσφορά μας.

(1) συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”

(2) στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C

(3) σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

(4) σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C

(5) σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»

(6) σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα για την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ:

Ε.1. Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”
Ε.2. N. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”
Ε.3. Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 ΦΕΚ 1301 Β’ “Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”
Ε.4. Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0 (http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html)
Ε.5. Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ - Αγγλικά)
Ε.6. Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents UAAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/UAAG20/ - Αγγλικά)
Ε.7. Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/ATAG20/ - Αγγλικά)

|